fbpx

Izabela Orłowska – Osobista Stylistka

Polityka prywatności

1. Zasady ogólne Polityki Prywatności:
1. 1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem
https://iorlowska.pl/ i klientów. W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:
– ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)
– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
– ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.),
– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).
1.2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony iorlowska.pl oraz klientów, dla których świadczone są oferowane usługi jest Izabela
Orłowska Osobista Stylistka, ul. Karłowicza 4, 41 -710 Ruda Śląska, NIP 6481757457.
1. 3. Polityka prywatności określa m.in.:
– zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników strony oraz klientów,
– możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,
– sposoby wykorzystania tych danych,
– politykę wykorzystania plików cookies na stronie.


2. Sposoby zbierania danych o użytkowniku:
2. 1. Zbieramy różnorodne dane o użytkowniku w związku z kontaktem z nami. Zbieramy i przetwarzamy jednak tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania).
2.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego lub formularza newslettera oraz zaznaczenie w odpowiednim miejscu w procesie odpowiedniego
okienka. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej lub innego kontaktu handlowego. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać również wyrażona w celu marketingowym. Każdą zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych.
2.3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
2.3.1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo mówi art. 15 ust. 1 RODO.
2. 3.2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
2. 3.3. Prawo do usunięcia danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem. Dane zostają usunięte, gdy Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane, sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z
prawem, musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku; cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
2.3.4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
– jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy,
– jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
– jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń,
– jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
2.3.5.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; należy wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
2.3.6.Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych osobowych innemu administratorowi w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
2.3.7. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:
izabela@iorlowska.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, określając uzasadnienie i treść żądania, np. w razie żądania usunięcia danych bądź ich zmiany należy wskazać nowy adres e-mail, na który ma być świadczona usługa newslettera.
2.3.8. Rozpoznanie żądania następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.
2.3.9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2.3.10. Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
2.4. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.


3. Cele, czynności i zakres gromadzonych o użytkowniku, ich przetwarzania danych i sposób ich wykorzystania:
3.1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych wskazanych w pkt. 1. Zasady ogólne Polityki Prywatności.
3.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim, wskazane w pkt 4 ppkt 3 dane tj. co najmniej imię, adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
3.3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej
szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.
3.4.Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
– realizacji zamówień,
– wysyłanie newslettera,
– wysyłkę wiadomości SMS po wyrażeniu odpowiedniej zgody,
– działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników, analizę rynku, pod warunkiem wyraźnego wyrażenia na to zgody i posiadania aktualnej zgody,
– tworzenia baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu z którym zawierana jest umowa lub podwykonawcy Administratora z zastrzeżeniem, iż przystąpi do umowy współadministrowania danymi osobowymi z administratorem danych,
-ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości strony,
– w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Sytuacja taka
zawsze będzie dokładnie opisana i pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody lub przetwarzania na innej podstawie prawnej określonej w art. 6 ust. 1 RODO.
3.5.Dane osobowe przekazywane w związku z:
– kontaktem,
– reklamacjami i odstąpieniami od umowy,
przekazywane są dobrowolnie.
3.5.1. Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujecie Państwo nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
3.5.2.Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składają Państwo reklamację lub odstępujecie od umowy, to przekazywane są dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e- mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury
odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.6.Jako administrator danych osobowych możemy przekazywać dane osobowe Użytkowników, na podstawie odrębnej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, dotyczy to wyłącznie usług takich jak dostawca hostingu, podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej, systemów do prowadzenia marketingu bezpośredniego, organów publicznych – w zakresie w jakim Administrator
jest zobowiązany udostępnić dane.
3.7. Niepodanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim są podawane skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora (np. sprzedaż przez internet, realizacja zamówienia), brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych oferowanych przez Administratora.


4. Środki ochrony danych.
4.1. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie.


5. Okres przetwarzania.
5.1.Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie do tego podstawa prawna, a wiec do momentu w którym:
– przestanie na administratorze ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika,
– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez strony umowy,
– zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania,
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.


6. Zmiana polityki.
6.1.Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.


7. Polityka plików cookies.
7.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
7.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
7.3. Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Państwa zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Państwa w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się informacje na temat zawartości
Twojego koszyka, ostatnio oglądanych produktach itp. Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich np. narzędzia społecznościowe, Google Analitics itp.
7.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
7.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7.7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7.8. W przypadku gdyby wykorzystanie plików cookies mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób, będą one przeprowadzane tylko za wyraźną zgodą Użytkownika.
7.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
7. 10. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, można zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.11. Poniżej zamieszczone zostały linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies i danymi witryn w wybranych przeglądarkach internetowych:

1)    Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

2)    Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

3)    Safari: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#deleteData

4)    Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

5)    Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

6)    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 7.12. Jednocześnie informuję, że na Stronie znajdują się wtyczki za pośrednictwem, których zostaniesz przekierowany do odrębnych serwisów internetowych, tj. Facebook czy Instagram.

 7.13. 3.   Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenie korzystania ze Strony internetowej za pomocą łącza szyfrowanego protokołem SSL, ale także o odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń i miejsc gromadzenia danych, system kontroli dostępu do obszarów przetwarzania, jak również stosowanie dedykowanych procedur postępowania z danymi.

 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

8.1  Odnośnie każdej ze świadczonych przeze mnie usług część przekazywanych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora może mieć różne uregulowania (np. przetwarzanie może odbywać się na podstawie innych podstaw prawnych), dlatego też Administrator w trosce o najwyższą jakość przekazywanych wiadomości na temat przetwarzania danych osobowych przedstawił je z uwzględnieniem podziału określonych usług.

Prowadzenie korespondencji elektronicznej

8.2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie prowadzenia korespondencji elektronicznej:

8.2.1.  Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzam Twoje dane osobowe?

8.2.1.1.   Art. 6 ust 1 lit a i f RODO, podając mi swoje dane w formularzu kontaktowym lub za pośrednictwem korespondencji mailowej traktuję Twoje zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyrażasz mi zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych dla potrzeb niezbędnych do załatwienia sprawy, z którą się do mnie zwracasz i podjęcia dalszej ewentualnej współpracy.

8.2.1.2.  Jednocześnie informuję, że w ramach kontaktu ze Stylistką oczekuję przekazywania mi jedynie niezbędnych danych do korzystania ze Strony lub rozpoczęcia współpracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji o szerszym charakterze. W przypadku, gdy przesłane wiadomości będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, nie będą one wykorzystywane.

8.2.2.   Czy w ramach prowadzenia korespondencji elektronicznej przechowuję dane osobowe przez z góry określony czas?

8.2.2.1.  Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub ustania celu przetwarzania. Po tym czasie będą niezwłocznie usuwane, chyba że przepis prawa zobowiąże mnie do dłuższego ich przechowywania.

8.2.3.  Czy w ramach realizacji usługi przekazuję Twoje dane osobowe do innego podmiotu?

8.2.3.1. Twoje dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Administratora, w szczególności w zakresie usług IT. Kierowaną do mnie korespondencje traktujemy jako poufną.

8.2.4.  Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich?

8.2.4.1. Twoje dane nie będę przekazywane do państw trzecich.

Newsletter

8.3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie usługi – newsletter:

8.3.1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzam Twoje dane osobowe?

8.3.1.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie jest prowadzone na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika w celu otrzymywania od Administratora informacji, aktualności oraz marketingu realizowanych usług.

8.3.2. Czy w ramach realizacji tej usługi przechowuję dane osobowe przez z góry określony czas?

8.3.2.1.Twoje dane będą przechowywane przez do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub ustania celu przetwarzania.

8.3.3. Czy w ramach realizacji tej usługi przekazuję Twoje dane osobowe do innego podmiotu?

8.3.3.1. Twoje dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Administratora, w szczególności w zakresie usług IT.

8.3.4. Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich?

8.3.4.1. Twoje dane nie będę przekazywane do państw trzecich.

8.3.5.  Możliwość anulowania subskrypcji newslettera:

8.3.5.1.  anulowanie subskrypcji możliwe jest poprzez wejście w link dostępny w korespondencji kierowanej do Użytkownika w ramach newslettera i potwierdzenie tam anulowania subskrypcji.

8.3.5.2.  anulować subskrypcję można również poprzez zgłoszenie tego w kierowanej do mnie korespondencji.

Usługi świadczone dla klientów

8.4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w zakresie usług świadczonych dla klientów Osobistej Stylistki:

8.4.1. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzam Twoje dane osobowe?

8.4.1.1.  art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest prowadzone w celu zawarcia i realizacji umowy na świadczenie oferowanych usług;

8.4.1.2.  art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest prowadzone na podstawie przepisu prawa w celu realizacji zawartej umowy, w tym jej rozliczenia, np. ustawa o podatku dochodowym lub zagwarantowaniu praw przysługującym konsumentom;

8.4.1.3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie jest prowadzone na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika w celu przetwarzania danych dodatkowych, dobrowolnie podanych prze klienta.

8.4.2. Czy w ramach realizacji tej usługi przechowuję dane osobowe przez z góry określony czas?

8.4.2.1. Twoje dane będą przechowywane przez do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, ustania celu przetwarzania lub przez okres określony przepisami prawa, np. dla przechowywania dokumentów księgowych.

8.4.3.  Czy w ramach realizacji tej usługi przekazuję Twoje dane osobowe do innego podmiotu?

8.4.3.1. Twoje dane mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi, to jest świadczącym usługi na zlecenie Administratora, w szczególności w zakresie usług IT.

8.4.4. Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich?

8.4.4.1. Twoje dane nie będę przekazywane do państw trzecich.

8.4.5.  Czy musisz nam podać swoje dane?

8.4.5.1 Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ponadto dla wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa. Jeżeli nie podasz mi swoich danych osobowych nie będę mogła zawrzeć lub realizować zawartej umowy.

8.4.5.2. Podanie przez Ciebie danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

8.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci również szereg praw, które dla zapewnienia jak największej przejrzystości ich zakomunikowania zostały opisane przez Administratora wyżej.